การจัดการระหว่างกาล : วิกฤต / กู้คืนการเปลี่ยนแปลง / การเปลี่ยนแปลงการจัดการบริหารการดำเนินงานระหว่างกาล
การจัดการโครงการ: : การตลาดลูกค้าสัมพันธ์ (เอาท์ซอร์สนำเข้า / ส่งออก) เป็นตัวแทนในท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวกลาง
การบริหารจัดการโครงการ : โปรแกรมเรียกร้องสัญญาการลงทุนซื้อ
กระจัดกระจายของธุรกิจ : อุตสาหกรรมการก่อสร้างวิศวกรรมและการทำสัญญาขายส่ง (สาธารณะ) สาธารณูปโภค
พื้นที่การให้บริการ : พื้นที่การให้บริการทั่วไทย (ตะวันออกเฉียงใต้) เอเชีย / เนเธอร์แลนด์และ (ตะวันตก) ยุโรป